Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.

Μαρία Χαλκού

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 406-417

How to cite

top

Μαρία Χαλκού. "Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 406-417. <http://eudml.org/doc/236209>.

@article{ΜαρίαΧαλκού2002,
author = {Μαρία Χαλκού},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {406-417},
title = {Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.},
url = {http://eudml.org/doc/236209},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Χαλκού
TI - Αλληλεπιδράσεις μαθηματικής παιδείας και βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 406
EP - 417
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236209
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.