Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση

Δημήτριος Σκοπέτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 335-343

How to cite

top

Δημήτριος Σκοπέτος. "Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 335-343. <http://eudml.org/doc/236210>.

@article{ΔημήτριοςΣκοπέτος1999,
author = {Δημήτριος Σκοπέτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {335-343},
title = {Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση},
url = {http://eudml.org/doc/236210},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Σκοπέτος
TI - Μαθηματικά Μοντέλα και Μοντελοποίηση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 335
EP - 343
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236210
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.