Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.

Μιχάλης Βόσκογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 624-633

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου. "Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 624-633. <http://eudml.org/doc/236211>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου2002,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {624-633},
title = {Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.},
url = {http://eudml.org/doc/236211},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
TI - Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 624
EP - 633
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236211
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.