Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών

Βασίλειος Σάλτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 191-204

How to cite

top

Βασίλειος Σάλτας. "Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 191-204. <http://eudml.org/doc/236213>.

@article{ΒασίλειοςΣάλτας1998,
author = {Βασίλειος Σάλτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {191-204},
title = {Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236213},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Σάλτας
TI - Διδακτική επεξεργασία του περιεχομένου των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 191
EP - 204
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236213
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.