Η επίδοση των μαθητών Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης

Δ. Καραγεώργος; Β. Γιαλαμάς; Αικ. Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 202-235

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος, Β. Γιαλαμάς, and Αικ. Κασιμάτη. "Η επίδοση των μαθητών Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 202-235. <http://eudml.org/doc/236214>.

@article{Δ1996,
author = {Δ. Καραγεώργος, Β. Γιαλαμάς, Αικ. Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {202-235},
title = {Η επίδοση των μαθητών Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης},
url = {http://eudml.org/doc/236214},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
AU - Β. Γιαλαμάς
AU - Αικ. Κασιμάτη
TI - Η επίδοση των μαθητών Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και η στάση τους απέναντι σε αυτά: Μια προσπάθεια διερεύνησης της μεταξύ τους σχέσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 202
EP - 235
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236214
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.