Α Λυκείου: Η αρχή της ολοκλήρωσης μιας καταστροφής

Τ. Πατρώνης; Δ. Ζαχαριάδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 254-263

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Δ. Ζαχαριάδης. "Α Λυκείου: Η αρχή της ολοκλήρωσης μιας καταστροφής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 254-263. <http://eudml.org/doc/236215>.

@article{Τ1986,
author = {Τ. Πατρώνης, Δ. Ζαχαριάδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {254-263},
title = {Α Λυκείου: Η αρχή της ολοκλήρωσης μιας καταστροφής},
url = {http://eudml.org/doc/236215},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Δ. Ζαχαριάδης
TI - Α Λυκείου: Η αρχή της ολοκλήρωσης μιας καταστροφής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 254
EP - 263
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236215
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.