Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού των Η/Υ στο Λύκειο

Βασίλειος Δαγδιλέλης; Θόδωρος Καρτσιώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 174-190

How to cite

top

Βασίλειος Δαγδιλέλης, and Θόδωρος Καρτσιώτης. "Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού των Η/Υ στο Λύκειο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 174-190. <http://eudml.org/doc/236216>.

@article{ΒασίλειοςΔαγδιλέλης1985,
author = {Βασίλειος Δαγδιλέλης, Θόδωρος Καρτσιώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {174-190},
title = {Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού των Η/Υ στο Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236216},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Δαγδιλέλης
AU - Θόδωρος Καρτσιώτης
TI - Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού των Η/Υ στο Λύκειο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 174
EP - 190
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236216
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.