Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.

Ηλίας Β. Γεωργακάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 181-185

How to cite

top

Ηλίας Β. Γεωργακάκος. "Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 181-185. <http://eudml.org/doc/236217>.

@article{ΗλίαςΒ1994,
author = {Ηλίας Β. Γεωργακάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {181-185},
title = {Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.},
url = {http://eudml.org/doc/236217},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Β. Γεωργακάκος
TI - Απρόβλεπτα διδακτικά επεισόδια - αφορμές για συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 181
EP - 185
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236217
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.