'Η διδασκαλία των μαθηματικών' Ειδικό Θέμα: Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της Διδακτικής των Μαθηματικών.

Ν. Ανδρ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 391-410

How to cite

top

Ν. Ανδρ. Κισκύρας. ""Η διδασκαλία των μαθηματικών" Ειδικό Θέμα: Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της Διδακτικής των Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 391-410. <http://eudml.org/doc/236218>.

@article{Ν1993,
author = {Ν. Ανδρ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {391-410},
title = {"Η διδασκαλία των μαθηματικών" Ειδικό Θέμα: Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της Διδακτικής των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236218},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Ανδρ. Κισκύρας
TI - "Η διδασκαλία των μαθηματικών" Ειδικό Θέμα: Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της Διδακτικής των Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 391
EP - 410
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236218
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.