Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση

Ιωάννης Παναγάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 739-744

How to cite

top

Ιωάννης Παναγάκος. "Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 739-744. <http://eudml.org/doc/236219>.

@article{ΙωάννηςΠαναγάκος2002,
author = {Ιωάννης Παναγάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {739-744},
title = {Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236219},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Παναγάκος
TI - Εθνομαθηματικά η σημασία και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 739
EP - 744
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236219
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.