Η ανάλυση μπροστά στο 2000. (Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακεκριμένων μαθηματικών)

Δ. Σκυλίτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 57-58

How to cite

top

Δ. Σκυλίτσης. "Η ανάλυση μπροστά στο 2000. (Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακεκριμένων μαθηματικών)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 57-58. <http://eudml.org/doc/236220>.

@article{Δ1990,
author = {Δ. Σκυλίτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {57-58},
title = {Η ανάλυση μπροστά στο 2000. (Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακεκριμένων μαθηματικών)},
url = {http://eudml.org/doc/236220},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Σκυλίτσης
TI - Η ανάλυση μπροστά στο 2000. (Η διαμάχη μεταξύ συνεχών και διακεκριμένων μαθηματικών)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 57
EP - 58
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236220
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.