Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.

Θ. Χατζηπαντελής; Δ. Γκίνης; Σ. Μπερσίμης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 516-526

How to cite

top

Θ. Χατζηπαντελής, Δ. Γκίνης, and Σ. Μπερσίμης. "Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 516-526. <http://eudml.org/doc/236221>.

@article{Θ2002,
author = {Θ. Χατζηπαντελής, Δ. Γκίνης, Σ. Μπερσίμης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {516-526},
title = {Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.},
url = {http://eudml.org/doc/236221},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Χατζηπαντελής
AU - Δ. Γκίνης
AU - Σ. Μπερσίμης
TI - Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 516
EP - 526
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236221
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.