Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 156-165

How to cite

top

"Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 156-165. <http://eudml.org/doc/236222>.

@article{Unknown2003,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {156-165},
title = {Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης},
url = {http://eudml.org/doc/236222},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα: εμπόδια στη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η περίπτωση της εξίσωσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 156
EP - 165
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236222
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.