Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Γιάννης Σταμέλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 263-273

How to cite

top

Γιάννης Σταμέλος. "Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 263-273. <http://eudml.org/doc/236223>.

@article{ΓιάννηςΣταμέλος1996,
author = {Γιάννης Σταμέλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {263-273},
title = {Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236223},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Σταμέλος
TI - Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) ως εργαλείο του διδάσκοντα στην καταπολέμηση της μαθηματικοφοβίας και του αριθμητικού αναλφαβητισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 263
EP - 273
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236223
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.