Δυο κρίσιμες διδακτικές ανάγκες.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 239-241

How to cite

top

"Δυο κρίσιμες διδακτικές ανάγκες.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 239-241. <http://eudml.org/doc/236225>.

@article{Unknown1983,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {239-241},
title = {Δυο κρίσιμες διδακτικές ανάγκες.},
url = {http://eudml.org/doc/236225},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Δυο κρίσιμες διδακτικές ανάγκες.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 239
EP - 241
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236225
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.