«Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.

Θωμάς Βουγιουκλής; Πηνελόπη Καμπάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 506-515

How to cite

top

Θωμάς Βουγιουκλής, and Πηνελόπη Καμπάκη. "«Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 506-515. <http://eudml.org/doc/236226>.

@article{ΘωμάςΒουγιουκλής2002,
author = {Θωμάς Βουγιουκλής, Πηνελόπη Καμπάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {506-515},
title = {«Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.},
url = {http://eudml.org/doc/236226},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Βουγιουκλής
AU - Πηνελόπη Καμπάκη
TI - «Απλά» Μαθηματικά μοντέλα στη γλώσσα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 506
EP - 515
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236226
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.