Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά Το Μοντέλο C.R.A

Γιώργος Μπαραλός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 79-88

How to cite

top

Γιώργος Μπαραλός. "Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά Το Μοντέλο C.R.A." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 79-88. <http://eudml.org/doc/236227>.

@article{ΓιώργοςΜπαραλός2005,
author = {Γιώργος Μπαραλός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {79-88},
title = {Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά Το Μοντέλο C.R.A},
url = {http://eudml.org/doc/236227},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Μπαραλός
TI - Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά Το Μοντέλο C.R.A
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 79
EP - 88
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236227
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.