Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.

Παναγιώτης Ψαράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 131-140

How to cite

top

Παναγιώτης Ψαράκης. "Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 131-140. <http://eudml.org/doc/236230>.

@article{ΠαναγιώτηςΨαράκης2002,
author = {Παναγιώτης Ψαράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {131-140},
title = {Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.},
url = {http://eudml.org/doc/236230},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Ψαράκης
TI - Το πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόλος του στη Γεωμετρία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 131
EP - 140
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236230
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.