Η αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.

Μαρία Κορδάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 200-209

How to cite

top

Μαρία Κορδάκη. "Η αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 200-209. <http://eudml.org/doc/236232>.

@article{ΜαρίαΚορδάκη2000,
author = {Μαρία Κορδάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {200-209},
title = {Η αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.},
url = {http://eudml.org/doc/236232},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Κορδάκη
TI - Η αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 200
EP - 209
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236232
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.