Η εξέλιξη του γνώμονος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολύγωνοι αριθμοί

Χρήστος Κηπουρός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 633-644

How to cite

top

Χρήστος Κηπουρός. "Η εξέλιξη του γνώμονος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολύγωνοι αριθμοί." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 633-644. <http://eudml.org/doc/236236>.

@article{ΧρήστοςΚηπουρός2000,
author = {Χρήστος Κηπουρός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {633-644},
title = {Η εξέλιξη του γνώμονος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολύγωνοι αριθμοί},
url = {http://eudml.org/doc/236236},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κηπουρός
TI - Η εξέλιξη του γνώμονος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πολύγωνοι αριθμοί
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 633
EP - 644
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236236
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.