Η εξέλιξη των στάσεων των μαθητών του γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά. Μια διαχρονική μελέτη της σχέσης επίδοσης-στάσης (επίδοση στο μάθημα των μαθηματικών-στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά)

Δ. Καραγεώργος; Β. Γιαλαμάς; Αικ. Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 442-451

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος, Β. Γιαλαμάς, and Αικ. Κασιμάτη. "Η εξέλιξη των στάσεων των μαθητών του γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά. Μια διαχρονική μελέτη της σχέσης επίδοσης-στάσης (επίδοση στο μάθημα των μαθηματικών-στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 442-451. <http://eudml.org/doc/236237>.

@article{Δ1997,
author = {Δ. Καραγεώργος, Β. Γιαλαμάς, Αικ. Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {442-451},
title = {Η εξέλιξη των στάσεων των μαθητών του γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά. Μια διαχρονική μελέτη της σχέσης επίδοσης-στάσης (επίδοση στο μάθημα των μαθηματικών-στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά)},
url = {http://eudml.org/doc/236237},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
AU - Β. Γιαλαμάς
AU - Αικ. Κασιμάτη
TI - Η εξέλιξη των στάσεων των μαθητών του γυμνασίου απέναντι στα μαθηματικά. Μια διαχρονική μελέτη της σχέσης επίδοσης-στάσης (επίδοση στο μάθημα των μαθηματικών-στάσεις των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 442
EP - 451
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236237
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.