Απόψεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις δυσκολίες στο μάθημα της στατιστικής

Δημήτριος Γκίνης; Κωνσταντίνος Κορρές

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 670-680

How to cite

top

Δημήτριος Γκίνης, and Κωνσταντίνος Κορρές. "Απόψεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις δυσκολίες στο μάθημα της στατιστικής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 670-680. <http://eudml.org/doc/236238>.

@article{ΔημήτριοςΓκίνης2005,
author = {Δημήτριος Γκίνης, Κωνσταντίνος Κορρές},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {670-680},
title = {Απόψεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις δυσκολίες στο μάθημα της στατιστικής},
url = {http://eudml.org/doc/236238},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Γκίνης
AU - Κωνσταντίνος Κορρές
TI - Απόψεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις δυσκολίες στο μάθημα της στατιστικής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 670
EP - 680
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236238
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.