Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος

Πούλος Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 263-274

How to cite

top

Πούλος Ανδρέας. "Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 263-274. <http://eudml.org/doc/236239>.

@article{ΠούλοςΑνδρέας1995,
author = {Πούλος Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {263-274},
title = {Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236239},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Πούλος Ανδρέας
TI - Τα Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Καταγραφή και περιγραφή των διαστάσεων του ζητήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 263
EP - 274
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236239
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.