Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον

Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου; Σ. Σεχπερίδου; Σπ. Βαζούρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 315-322

How to cite

top

Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, Σ. Σεχπερίδου, and Σπ. Βαζούρας. "Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 315-322. <http://eudml.org/doc/236241>.

@article{Χρ1995,
author = {Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, Σ. Σεχπερίδου, Σπ. Βαζούρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {315-322},
title = {Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον},
url = {http://eudml.org/doc/236241},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου
AU - Σ. Σεχπερίδου
AU - Σπ. Βαζούρας
TI - Μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών μετασχηματισμών σε υπολογιστικό περιβάλλον
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 315
EP - 322
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236241
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.