Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός

Παναγιώτης Αθανασόπουλος; Γεράσιμος Μελετίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 197-216

How to cite

top

Παναγιώτης Αθανασόπουλος, and Γεράσιμος Μελετίου. "Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 197-216. <http://eudml.org/doc/236242>.

@article{ΠαναγιώτηςΑθανασόπουλος1992,
author = {Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Γεράσιμος Μελετίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {197-216},
title = {Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός},
url = {http://eudml.org/doc/236242},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Αθανασόπουλος
AU - Γεράσιμος Μελετίου
TI - Γλώσσα- Σκέψη, όπως και, Βερμπαλισμός-Φορμαλισμός
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 197
EP - 216
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236242
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.