Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Νίκος Κλαουδάτος; Πέτρος Βερύκιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 431-439

How to cite

top

Νίκος Κλαουδάτος, and Πέτρος Βερύκιος. "Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 431-439. <http://eudml.org/doc/236243>.

@article{ΝίκοςΚλαουδάτος1999,
author = {Νίκος Κλαουδάτος, Πέτρος Βερύκιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {431-439},
title = {Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236243},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κλαουδάτος
AU - Πέτρος Βερύκιος
TI - Τα επίπεδα κατανόησης της έννοιας της μεταβλητής από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 431
EP - 439
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236243
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.