Μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι Περιθλαστικής Τομογραφικής Απεικόνισης

Κωνσταντίνος Γκυρτής; Γεώργιος Τσιχριντζής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 430-440

How to cite

top

Κωνσταντίνος Γκυρτής, and Γεώργιος Τσιχριντζής. "Μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι Περιθλαστικής Τομογραφικής Απεικόνισης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 430-440. <http://eudml.org/doc/236244>.

@article{ΚωνσταντίνοςΓκυρτής2005,
author = {Κωνσταντίνος Γκυρτής, Γεώργιος Τσιχριντζής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {430-440},
title = {Μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι Περιθλαστικής Τομογραφικής Απεικόνισης},
url = {http://eudml.org/doc/236244},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Γκυρτής
AU - Γεώργιος Τσιχριντζής
TI - Μη Γραμμικοί Αλγόριθμοι Περιθλαστικής Τομογραφικής Απεικόνισης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 430
EP - 440
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236244
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.