Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.

Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 7-45

How to cite

top

Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος. "Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 7-45. <http://eudml.org/doc/236246>.

@article{ΘεόδωροςΓ1996,
author = {Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {7-45},
title = {Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.},
url = {http://eudml.org/doc/236246},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος
TI - Βαβυλωνιακά Μαθηματικά. Ανακάλυψη, αποκρυπτογράφηση, χρονολόγηση και τρόποι ερμηνείας των βαβυλωνιακών μαθηματικών κειμένων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 7
EP - 45
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236246
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.