Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος

Εμμ. Νικολουδάκης; Εμμ. Χουστουλάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 597-607

How to cite

top

Εμμ. Νικολουδάκης, and Εμμ. Χουστουλάκης. "Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 597-607. <http://eudml.org/doc/236247>.

@article{Εμμ2005,
author = {Εμμ. Νικολουδάκης, Εμμ. Χουστουλάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {597-607},
title = {Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος},
url = {http://eudml.org/doc/236247},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Εμμ. Νικολουδάκης
AU - Εμμ. Χουστουλάκης
TI - Μοντέλα και Μαθηματικά: Δύο Όψεις του Ίδιου Νομίσματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 597
EP - 607
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236247
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.