Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 118-126

How to cite

top

"Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 118-126. <http://eudml.org/doc/236248>.

@article{Unknown2003,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {118-126},
title = {Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/236248},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Οι άτυπες γεωμετρικές κατασκευές και η συμβολή τους στην ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γεωμετρίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 118
EP - 126
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236248
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.