Πρόταση αναλυτικού προγράμματος συναρτήσεων - Βασικοί άξονες.

Καλδρυμίδου Μαρία; Οικονόμου Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 469-475

How to cite

top

Καλδρυμίδου Μαρία, and Οικονόμου Ανδρέας. "Πρόταση αναλυτικού προγράμματος συναρτήσεων - Βασικοί άξονες.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 469-475. <http://eudml.org/doc/236249>.

@article{ΚαλδρυμίδουΜαρία1993,
author = {Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {469-475},
title = {Πρόταση αναλυτικού προγράμματος συναρτήσεων - Βασικοί άξονες.},
url = {http://eudml.org/doc/236249},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Καλδρυμίδου Μαρία
AU - Οικονόμου Ανδρέας
TI - Πρόταση αναλυτικού προγράμματος συναρτήσεων - Βασικοί άξονες.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 469
EP - 475
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236249
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.