Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας

Γεώργιος Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 131-134

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 131-134. <http://eudml.org/doc/236250>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1998,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {131-134},
title = {Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας},
url = {http://eudml.org/doc/236250},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Περιληπτική πρόταση αξιολόγησης της Σχολικής μονάδας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 131
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236250
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.