Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Σταύρος Ορφανός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 326-335

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Σταύρος Ορφανός. "Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 326-335. <http://eudml.org/doc/236253>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2004,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Σταύρος Ορφανός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {326-335},
title = {Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236253},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Σταύρος Ορφανός
TI - Νοητική εικόνα μιγαδικών συναρτήσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 326
EP - 335
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236253
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.