Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Μιχάλης Μεϊμάρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 109-117

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Μιχάλης Μεϊμάρης. "Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 109-117. <http://eudml.org/doc/236254>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1996,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Μιχάλης Μεϊμάρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {109-117},
title = {Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση},
url = {http://eudml.org/doc/236254},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Μιχάλης Μεϊμάρης
TI - Οι υπολογιστές και επικοινωνιακές διαστάσεις των μαθηματικών στο τρίπτυχο μάθηση - διδασκαλία - επιμόρφωση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 109
EP - 117
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236254
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.