Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.

Κώστας Λέων; Χριστίνα Μπενέκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 319-327

How to cite

top

Κώστας Λέων, and Χριστίνα Μπενέκη. "Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 319-327. <http://eudml.org/doc/236255>.

@article{ΚώσταςΛέων2002,
author = {Κώστας Λέων, Χριστίνα Μπενέκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {319-327},
title = {Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236255},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Λέων
AU - Χριστίνα Μπενέκη
TI - Μια εφαρμογή δυναμικού συστήματος στα οικονομικά.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 319
EP - 327
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236255
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.