Ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός σε ραδιογαλαξίες

Αντώνιος Αντωνίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 487-491

How to cite

top

Αντώνιος Αντωνίου. "Ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός σε ραδιογαλαξίες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 487-491. <http://eudml.org/doc/236256>.

@article{ΑντώνιοςΑντωνίου2005,
author = {Αντώνιος Αντωνίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {487-491},
title = {Ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός σε ραδιογαλαξίες},
url = {http://eudml.org/doc/236256},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αντώνιος Αντωνίου
TI - Ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός σε ραδιογαλαξίες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 487
EP - 491
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236256
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.