Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.

Παναγιώτης Βλάμος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 89-101

How to cite

top

Παναγιώτης Βλάμος. "Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 89-101. <http://eudml.org/doc/236257>.

@article{ΠαναγιώτηςΒλάμος2002,
author = {Παναγιώτης Βλάμος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {89-101},
title = {Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.},
url = {http://eudml.org/doc/236257},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Βλάμος
TI - Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα των μαθηματικών μοντέλων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 89
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236257
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.