Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 352-358

How to cite

top

"Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 352-358. <http://eudml.org/doc/236259>.

@article{Unknown1987,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {352-358},
title = {Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236259},
year = {1987},
}

TY - JOUR
TI - Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί της Μαθηματικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 352
EP - 358
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236259
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.