Δημιουργία νέων μέσων : η ανάπτυξη ενός προγράμματος (υπολογιστή) για τις ανάγκες μιας έρευνας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 71-80

How to cite

top

"Δημιουργία νέων μέσων : η ανάπτυξη ενός προγράμματος (υπολογιστή) για τις ανάγκες μιας έρευνας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 71-80. <http://eudml.org/doc/236260>.

@article{Unknown1990,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {71-80},
title = {Δημιουργία νέων μέσων : η ανάπτυξη ενός προγράμματος (υπολογιστή) για τις ανάγκες μιας έρευνας},
url = {http://eudml.org/doc/236260},
year = {1990},
}

TY - JOUR
TI - Δημιουργία νέων μέσων : η ανάπτυξη ενός προγράμματος (υπολογιστή) για τις ανάγκες μιας έρευνας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 71
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236260
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.