Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE

Ιωάννης Ζάχος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 370-383

How to cite

top

Ιωάννης Ζάχος. "Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 370-383. <http://eudml.org/doc/236261>.

@article{ΙωάννηςΖάχος1996,
author = {Ιωάννης Ζάχος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {370-383},
title = {Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE},
url = {http://eudml.org/doc/236261},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Ζάχος
TI - Η διδασκαλία της γεωμετρίας σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με βάση τις αρχές της θεωρίας VAN HIELE
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 370
EP - 383
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236261
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.