Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας

Σωκράτης Ντριάνκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 104-108

How to cite

top

Σωκράτης Ντριάνκος. "Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 104-108. <http://eudml.org/doc/236262>.

@article{ΣωκράτηςΝτριάνκος2004,
author = {Σωκράτης Ντριάνκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {104-108},
title = {Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας},
url = {http://eudml.org/doc/236262},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Σωκράτης Ντριάνκος
TI - Οι τέσσερις πράξεις σε συσκευασία…μιας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 104
EP - 108
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236262
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.