Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο

Σωτήριος Σκοτίδας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 588-594

How to cite

top

Σωτήριος Σκοτίδας. "Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 588-594. <http://eudml.org/doc/236264>.

@article{ΣωτήριοςΣκοτίδας2004,
author = {Σωτήριος Σκοτίδας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {588-594},
title = {Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236264},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Σωτήριος Σκοτίδας
TI - Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 588
EP - 594
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236264
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.