Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών

Παρασκευή Κοντογεώργου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 734-738

How to cite

top

Παρασκευή Κοντογεώργου. "Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 734-738. <http://eudml.org/doc/236267>.

@article{ΠαρασκευήΚοντογεώργου2002,
author = {Παρασκευή Κοντογεώργου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {734-738},
title = {Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών},
url = {http://eudml.org/doc/236267},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευή Κοντογεώργου
TI - Τα μαθηματικά των αρχαίων ελλήνων ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πολιτικών μηχανικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 734
EP - 738
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236267
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.