Απ΄ την εμπειρική καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 82-86

How to cite

top

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου. "Απ΄ την εμπειρική καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 82-86. <http://eudml.org/doc/236269>.

@article{ΑγγελικήΜητρογιαννοπούλου1997,
author = {Αγγελική Μητρογιαννοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {82-86},
title = {Απ΄ την εμπειρική καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα},
url = {http://eudml.org/doc/236269},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
TI - Απ΄ την εμπειρική καθημερινότητα στη σχολική πραγματικότητα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 82
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236269
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.