Αλληλεπιδράσεις φυσικής-Μαθηματικών και η παιδαγωγική τους διάσταση

Παναγιώτης Ψαράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 441-449

How to cite

top

Παναγιώτης Ψαράκης. "Αλληλεπιδράσεις φυσικής-Μαθηματικών και η παιδαγωγική τους διάσταση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 441-449. <http://eudml.org/doc/236271>.

@article{ΠαναγιώτηςΨαράκης2005,
author = {Παναγιώτης Ψαράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {441-449},
title = {Αλληλεπιδράσεις φυσικής-Μαθηματικών και η παιδαγωγική τους διάσταση},
url = {http://eudml.org/doc/236271},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Ψαράκης
TI - Αλληλεπιδράσεις φυσικής-Μαθηματικών και η παιδαγωγική τους διάσταση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 441
EP - 449
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236271
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.