Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης

Νικόλαος Βαδιβούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 260-270

How to cite

top

Νικόλαος Βαδιβούλης. "Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 260-270. <http://eudml.org/doc/236272>.

@article{ΝικόλαοςΒαδιβούλης1994,
author = {Νικόλαος Βαδιβούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {260-270},
title = {Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης},
url = {http://eudml.org/doc/236272},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Βαδιβούλης
TI - Η Γεωμετρία ως τροφός Μάθησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 260
EP - 270
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236272
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.