ΤΑ ΤΕΣΤ - Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή ορθών και πολύτιμων συμπερασμάτων για τον καλύτερο εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια των να βοηθήσουν τους μαθητές των

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 15-30

How to cite

top

"ΤΑ ΤΕΣΤ - Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή ορθών και πολύτιμων συμπερασμάτων για τον καλύτερο εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια των να βοηθήσουν τους μαθητές των." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 15-30. <http://eudml.org/doc/236273>.

@article{Unknown1990,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {15-30},
title = {ΤΑ ΤΕΣΤ - Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή ορθών και πολύτιμων συμπερασμάτων για τον καλύτερο εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια των να βοηθήσουν τους μαθητές των},
url = {http://eudml.org/doc/236273},
year = {1990},
}

TY - JOUR
TI - ΤΑ ΤΕΣΤ - Η ανάγκη της κατάλληλης επιλογής των ερωτημάτων αλλά και της κατάλληλης μελέτης των απαντήσεων για την εξαγωγή ορθών και πολύτιμων συμπερασμάτων για τον καλύτερο εξοπλισμό των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια των να βοηθήσουν τους μαθητές των
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 15
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236273
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.