Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Κοινωνίας. Η περίπτωση ενός γεωμετρικού οργάνου

Ιωάννης Γ. Καλογεράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 119-127

How to cite

top

Ιωάννης Γ. Καλογεράκης. "Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Κοινωνίας. Η περίπτωση ενός γεωμετρικού οργάνου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 119-127. <http://eudml.org/doc/236274>.

@article{ΙωάννηςΓ1997,
author = {Ιωάννης Γ. Καλογεράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {119-127},
title = {Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Κοινωνίας. Η περίπτωση ενός γεωμετρικού οργάνου},
url = {http://eudml.org/doc/236274},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Γ. Καλογεράκης
TI - Αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Κοινωνίας. Η περίπτωση ενός γεωμετρικού οργάνου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 119
EP - 127
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236274
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.