Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς

Δημήτριος Κοντογεώργος; Κων/νος Μαραγκός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 656-665

How to cite

top

Δημήτριος Κοντογεώργος, and Κων/νος Μαραγκός. "Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 656-665. <http://eudml.org/doc/236278>.

@article{ΔημήτριοςΚοντογεώργος2002,
author = {Δημήτριος Κοντογεώργος, Κων/νος Μαραγκός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {656-665},
title = {Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς},
url = {http://eudml.org/doc/236278},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κοντογεώργος
AU - Κων/νος Μαραγκός
TI - Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για διερεύνηση μοντέλων συμπεριφοράς
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 656
EP - 665
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236278
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.