Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων

Στέφανος Κεΐσογλου; Χρυσή Καραμήτσου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 166-175

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου, and Χρυσή Καραμήτσου. "Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 166-175. <http://eudml.org/doc/236280>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2003,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου, Χρυσή Καραμήτσου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {166-175},
title = {Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων},
url = {http://eudml.org/doc/236280},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
AU - Χρυσή Καραμήτσου
TI - Η μετάβαση του μαθητή από την φυσική εμπειρία στην επινόηση μαθηματικών εννοιών με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 166
EP - 175
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236280
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.